ไวยากรณ์เกาหลี

108 คำกริยา ผันรูป 요

การผันคำในภาษาเกาหลีเป็นสิ่งสำคัญที่คนที่เรียนภาษาเกาหลีจะต้องรู้และเข้าใจ โดยเฉพาะการผันรูป 요 ซึ่งเป็นรูปการผันที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันและสถานการณ์ต่าง ๆ

ตัวอย่างคำกริยาที่ผันรูป 요

รูปศัพท์เดิม아/어요
(ปัจจุบัน)
았/었어요
(อดีต)
(으)ㄹ 거예요
(อนาคต)
가다
ไป
가요갔어요갈 거예요
가르치다
สอน
가르쳐요가르쳤어요가르칠 거예요
가져가다
เอาไป
가져가요가져갔어요가져갈 거예요
가져오다
เอามา
가져와요가져왔어요가져올 거예요
걷다
เดิน
걸어요걸었어요걸을 거예요
고르다
เลือก
골라요골랐어요고를 거예요
고치다
แก้ไข, ซ่อม
고쳐요고쳤어요고칠 거예요
그리다
วาด
그려오그렸어요그릴 거예요
기르다
เลี้ยง, เพาะปลูก
길러요길렀어요기를 거예요
깎다
ปอก, ตัด
깎아요깎았어요깎을 거예요
깨우다
ปลุก
깨워요깨웠어요깨울 거예요
끓이다
ต้ม, ทำให้เดือด
끓여요끓였어요끓일 거예요
나누다
แบ่ง
나눠요나눴어요나눌 거예요
내밀다
ยื่น, เสนอ
내밀어요내밀었어요내밀 거예요
넣다
ใส่
넣어요넣었어요넣을 거예요
누르다
กด
눌러요눌렀어요누를 거예요
닦다
ขัด, ถู
닦아요닦았어요닦을 거예요
닫다
ปิด
닫아요닫았어요닫을 거예요
당기다
ดึง
당겨요당겻어요당길 거예요
대답하다
ตอบ
대답해요대답했어요대답할 거예요
던지다
ขว้าง, โยน
던져요던졌어요던질 거예요
덜다
เอาออก, หักออก
덜어요덜었어요덜 거예요
덮다
คลุม, ห่อ
덮어요덮었어요덮을 거예요
돌보다
ดูแล, พยาบาล
돌봐요돌봤어요돌볼 거예요
돕다
ช่วย, ช่วยเหลือ
도와요도왔어요도울 거예요
두다
ตั้งไว้, ปล่อยไว้
둬요뒀어요둘 거예요
뒤지다
ค้นหา, ตรวจค้น
뒤져요뒤졌어요뒤질 거예요
드리다
มอบให้
드려요드렸어요드릴 거예요
들다
ถือ, ยก
들어요들었어요들 거예요
들르다
แวะ
들러요들렀어요들를 거예요
등록하다
ลงทะเบียน
등록해요등록했어요등록할 거예요
등산하다
ปีนเขา
등산해요등산했어요등산할 거예요
등장하다
ปรากฏตัว
등장해요등장했어요등장할 거예요
따다
เด็ด
따요땄어요딸 거예요
때리다
ตี, ต่อย
때려요때렸어요때릴 거예요
떠나다
ออกจาก, ออกเดินทาง
떠나요떠났어요떠날 거예요
뛰다
วิ่ง
뛰어요뛰었어요뛸 거예요
뜨다
ลอย, ลืมตา
떠요떴어요뜰 거예요
마련하다
เตรียมการ, วางแผน
마련해요마련했어요마련할 거예요
마시다
ดื่ม
마셔요마셨어요마실 거예요
막다
ขัดขวาง, กั้น
막아요막았어요막을 거예요
만나다
พบ
만나요만났어요만날 거예요
만들다
ทำ
만들어요만들었어요만들 거예요
만지다
แตะ, สัมผัส
만져요만졌어요만질 거예요
말하다
พูด
말해요말했어요말할 거예요
맡기다
ฝากไว้, มอบหมาย
맡겨요맡겼어요맡길 거예요
맡다
รับฝาก, รับมอบหมาย
맡아요맡았어요맡을 거예요
매다
ผูก, รัด
매요맸어요맬 거예요
머무르다
พักแรม
머물어요머물었어요머무를 거예요
먹다
กิน
먹어요먹었어요먹을 거예요
먹이다
ป้อน
먹여요먹였어요먹일 거예요
멈추다
หยุด, ชะงัก
멈춰요멈췄어요멈출 거예요
모시다
ดูแล, พาไป
모셔요모셨어요모실 거예요
모으다
รวบรวม, สะสม
모아요모았어요모을 거예요
모이다
ชุมนุม, รวมตัว
모여요모였어요모일 거예요
목욕하다
อาบน้ำ
목욕해요목욕했어요목욕할 거예요
무시하다
ไม่ใส่ใจ
무시해요무시했어요무시할 거예요
묶다
มัด, ผูก
묶어요묶었어요묶을 거예요
묻다
ฝัง
묻어요묻었어요묻을 거예요
물다
กัด, งับ
물어요물었어요물 거예요
물어보다
ถาม
물어봐요물어봤어요물어볼 거예요
미루다
เลื่อน
미뤄요미뤘어요미룰 거예요
믿다
เชื่อ, นับถือ
믿어요믿었어요믿을 거예요
밀다
ผลัก, ดัน
밀어요밀었어요밀 거예요
바꾸다
เปลี่ยน, แลก
바꿔요바꿨어요바꿀 거예요
바르다
ทา
발라요발랐어요바를 거예요
박다
ตอก, ทุบ
박아요박았어요박을 거예요
반대하다
ต่อต้าน, ปฏิเสธ
반대해요반대했어요반대할 거예요
받다
ได้รับ
받아요받았어요받을 거예요
발전하다
พัฒนา
발전해요발전했어요발전할 거예요
발표하다
ประกาศ, เสนอผลงาน
발표해요발표했어요발표할 거예요
밟다
เหยียบ
밟아요밟았어요밟을 거예요
방문하다
เยี่ยมเยียน
방문해요방문했어요방문할 거예요
배달하다
ส่งให้, จัดส่งให้
배달해요배달했어요배달할 거예요
배우다
เรียน
배워요배웠어요배울 거예요
배웅하다
ไปส่ง
배웅해요배웅했어요배웅할 거예요
버리다
ทิ้ง, ละทิ้ง
버려요버렸어요버릴 거예요
벌다
หาเงิน, ได้เงิน
벌어요벌었어요벌 거예요
벗다
ถอด
벗어요벗었어요벗을 거예요
변하다
เปลี่ยน
변해요변했어요변할 거예요
보내다
ส่ง
보내요보냈어요보낼 거예요
복습하다
ทบทวนบทเรียน
복습해요복습했어요복습할 거예요
볶다
ผัด
볶아요볶았어요볶을 거예요
부르다
ร้อง, เรียก
불러요불렀어요부를 거예요
불다
เป่า, พัด
불어요불었어요불 거예요
비비다
ขยี้, ผสม
비벼요비볐어요비빌 거예요
빌리다
ให้ยืม
빌려요빌렸어요빌릴 거예요
빗다
หวี, แปรง
빗어요빗었어요빗을 거예요
빼다
เอาออก, ลบออก
빼요뺐어요뺄 거예요
살다
อยู่อาศัย
살아요살았어요살 거예요
새기다
แกะสลัก
새겨요새겼어요새길 거예요
선물하다
ให้ของขวัญ
선물해요선물했어요선물할 거예요
설명하다
อธิบาย
설명해요설명했어요설명할 거예요
세우다
ตั้ง, จอด
세워요세웠어요세울 거예요
쉬다
พักผ่อน, หยุดพัก
쉬어요쉬었어요쉴 거예요
시키다
สั่ง, ให้ทำ
시켜요시켰어요시킬 거예요
신다
ใส่ (รองเท้า, ถุงเท้า)
신어요신었어요신을 거예요
쓰다
เขียน, ใช้
써요썼어요쓸 거예요
안다
กอด, อุ้ม
안아요안았어요안을 거예요
앉다
นั่ง
앉아요앉았어요앉을 거예요
알다
รู้, รู้จัก
알아요알았어요알 거예요
알리다
บอก, แจ้งให้ทราบ
알려요알렸어요일릴 거예요
약속하다
นัด, สัญญา
약속해요약속했어요약속할 거예요
여해하다
ท่องเที่ยว
여해해요여해했어요여해할 거예요
연락하다
ติดต่อ
연락해요연락했어요연락할 거예요
연습하다
ฝึกหัด
연습해요연습했어요연습할 거예요
웃다
หัวเราะ, ยิ้ม
웃어요웃었어요웃을 거예요
잊다
ลืม
잊어요잊었어요잊을 거예요

อย่าลืม !! ฝึกอ่านและเขียนให้คล่อง และนำไปใช้ในประโยคและการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ