คำกริยาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่

คำกริยาในภาษาเกาหลีมีมากมาย และมีคำกริยาที่น่ารู้กลุ่มหนึ่งก็คือคำกริยาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นคำกริยาที่พบและใช้บ่อยใช้ชีวิตประจำวัน ในตารางด้านล่างนี้เป็นคำที่พบบ่อยที่สุดและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวอย่างคำกริยาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่

คำศัพท์คำศัพท์ผันรูป 요ความหมาย
가다가요ไป
오다와요มา
나가다나가요ออกไป
나오다나와요ออกมา
들어가다들어가요เข้าไป
들어오다들어와요เข้ามา
돌아가다돌아가요กลับไป
돌아오다돌아와요กลับมา
올라가다올라가요ขึ้นไป
올라오다올라와요ขึ้นมา
내려가다내려가요ลงไป
내려오다내려와요ลงมา
떠나다떠나요ออกจาก,ออกเดินทาง
건너다건너요ข้าม
건너가다건너가요ข้ามไป
건너오다건너와요ข้ามมา
걷다걸어요เดิน
걸어가다걸어가요เดินไป
걸어오다걸어와요เดินมา
내리다내려요ลงรถ/ขึ้นจากเรือ
갈아타다갈아타요เปลี่ยนสายขึ้นรถ

ฝึกอ่าน ฝึกเขียนให้คล่อง แล้วลองนำไปใช้ดูนะคะ ^^
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์และประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ