ภาษาเกาหลี

50 ประโยคพื้นฐานต้องรู้

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคพื้นฐานภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

ตัวอย่างประโยคพื้นฐานต้องรู้

ประโยคความหมาย
누구세요 ?คุณเป็นใคร
어디예요 ?ที่ไหน
뭐예요 ?อะไรเหรอ
언제예요 ?เมื่อไร
왜요 ?ทำไมล่ะ
몇 시예요 ?กี่โมง
어떻게 해요 ?ทำอย่างไรเหรอ
얼마예요 ?เท่าไร
시간이 얼마나 걸려요 ?ใช้เวลาเท่าไร
몇 개예요 ?กี่อัน
몇 명이에요 ?กี่คน
네./예.ครับ(ค่ะ)
아니요./아니예요.ไม่ครับ(ค่ะ), ไม่ใช่ครับ(ค่ะ)
맞아요.ถูกต้อง
틀렸어요.ผิด
네, 좋아요.ครับ(ค่ะ), ดีครับ(ค่ะ)
됐어요.พอแล้ว
알겠어요.ทราบแล้ว
모르겠어요.ไม่ทราบ
이해했어요.เข้าใจแล้ว
어느 나라 사람이에요 ?เป็นคนประเทศไหน
저는 태국 사람이에요.ฉันเป็นคนไทย
어디에서 왔어요 ?มาจากที่ไหน
저는 태국에서 왔어요.ฉันมาจากประเทศไทย
저는 학생이에요.ฉันเป็นนักเรียน
성함이 어떻게 되세요 ?คุณชื่ออะไร
제 이름은 티랏이에요.ผมชื่อธีรัชครับ
성이 어떻게 되세요 ?คุณนามสกุลอะไร
무슨 말씀이신지 잘 모르겠어요.ฉันไม่เข้าใจเรื่องที่คุณพูดเลย
천천히 말씀해 주세요.กรุณาพูดช้า ๆ
다시 말씀해 주세요.กรุณาพูดอีกครั้ง
잠시만 기다려 주세요.กรุณารอสักครู่
여기에 써 주세요.กรุณาเขียนที่นี่
무슨 뜻이에요 ?หมายความว่าอย่างไร
이게 뭐예요 ?นี่คืออะไร
이걸 뭐라고 불러요 ?สิ่งนี้เรียกว่าอะไร
이 말을 한국어로 어떻게 얘기해요 ?คำนี้ภาษาเกาหลีพูดว่าอย่างไร
물 좀 주세요.ขอน้ำหน่อย
화장실이 어디예요 ?ห้องน้ำอยู่ที่ไหน
은행 어디에 있어요 ?ธนาคารอยู่ที่ไหน
길을 잃어 버렸어요.ฉันหลงทาง
여기가 어디에요 ?ที่นี่คือที่ไหน
지도에 좀 가리켜 주세요.ช่วยชี้ในแผนที่ให้หน่อย
의사 좀 불러 주세요.กรุณาตามหมอให้หน่อย
경찰 좀 불러 주세요.กรุณาตามตำรวจให้หน่อย
서둘러 주세요.กรุณารีบหน่อย
자리가 있어요 ?มีที่นั่งมั้ย
서점 찾고 있어요.ฉันกำลังหาร้านหนังสือ
좋아요.ดี
물론이에요.แน่นอน

อย่าลืม !! ฝึกพูดให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคและบทสนทนาอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ