ภาษาเกาหลี

คำกริยา + 는 바람에

ไวยากรณ์ 는 바람에 มีความหมายว่า “เนื่องจากอยู่ ๆ, เนื่องจาก….จึง….” ใช้ตามหลังคำกริยา ทั้งคำกริยาที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกด สามารถใช้ 는 바람에 ตามหลังได้เลย โดยใช้เชื่อมประโยคด้านหน้าที่เป็นเหตุในแง่ลบและประโยคด้านหลังที่เป็นผลเสียหรือผลในด้านที่ไม่ดี

ตัวอย่าง

คำกริยาคำกริยา + 는 바람에ประโยค
놓치다놓치는 바람에버스를 놓치는 바람에 학교에 지각했어요.
เนื่องจากพลาดรถบัสจึงไปโรงเรียนสาย
일어나다일어나는 바람에아침에 늦게 일어나는 바람에 아침을 못 먹었어요.
เนื่องจากตอนเช้าตื่นสายจึงไม่ได้กินอาหารเช้า
걸리다걸리는 바람에감기에 걸리는 바람에 친구와 한 약속을 못 지켰어요.
เนื่องจากอยู่ ๆ ก็เป็นหวัดจึงผิดนัดกับเพื่อน
쓰다쓰는 바람에월급을 다 쓰는 바람에 쇼핑을 못 했어요.
เนื่องจากเงินเดือนหมดจึงไม่สามารถช็อปปิ้ง
없다없는 바람에마스크가 없는 바람에 약국에 가서 새로 샀어요.
เนื่องจากไม่มีหน้ากากจึงไปซื้อใหม่ที่ร้านขายยา
끝나다끝나는 바람에회의가 너무 늦게 끝나는 바람에 점심을 못 먹었어요.
เนื่องจากการประชุมเลิกช้าเกินไปจึงไม่ได้กินอาหารกลางวัน
매진되다매진되는 바람에콘서트 표가 다 매진되는 바람에 사지 못했어요.
เนื่องจากบัตรคอนเสิร์ตขายหมดแล้วจึงไม่สามารถซื้อได้
고장나다고장나는 바람에전화기가 고장나는 바람에 친구에게 전화하지 못 했어요.
เนื่องจากอยู่ๆ ก็โทรศัพท์พังจึงไม่สามารถโทรหาเพื่อนได้
오다오는 바람에주말에 눈이 오는 바람에 약속을 취소했어요.
เนื่องจากอยู่ ๆ หิมะก็ตกจึงยกเลิกการนัดหมาย
부딪히다부딪히는 바람에책상 모서리에 부딪히는 바람에 발을 다쳤어요.
เนื่องจากชนมุมโต๊ะจึงเจ็บเท้า

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้คำกริยา + 는 바람에 และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ