EPS

สอบ EPS ไปทำงานที่เกาหลี

รัฐบาลเกาหลีใต้และรัฐบาลไทยได้มีข้อตกลงความร่วมมือส่งแรงงานไทยไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้โดยผ่านกรมแรงงาน ในแต่ละปีจะมีโควต้าจำนวนคนงานที่รัฐบาลไทยสามารถจัดส่งไปทำงานที่เกาหลีใต้ ซึ่งผู้ที่ต้องการจะไปทำงานที่เกาหลีใต้โดยผ่านกรมแรงงานนี้ก็จะต้องทดสอบทักษะด้านฝีมือแรงงานและทดสอบภาษาเกาหลีพื้นฐานที่เรียกว่า EPS-TOPIK หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า EPS

การทดสอบภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK)

การทดสอบภาษาเกาหลีเพื่อไปทำงานที่ประเทศเกาหลีหรือ EPS-TOPIK มี 2 แบบ คือแบบสอบด้วยกระดาษและแบบสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งการสอบทั้งสองแบบมีจำนวนข้อสอบและเวลาในการสอบเท่ากัน ดังนี้

ข้อสอบจำนวนข้อเวลา
ข้อสอบการอ่าน20 ข้อ25 นาที
ข้อสอบการฟัง20 ข้อ25 นาที
รวม40 ข้อ50 นาที

เกณฑ์คะแนนทดสอบภาษาเกาหลี

ประเภทของงานคะแนนเต็มเกณฑ์การผ่าน
อุตสาหกรรมการผลิต100 คะแนน (40 ข้อ)50 คะแนน (20 ข้อ)
เกษตร/ปศุสัตว์/ก่อสร้าง90 คะแนน (40 ข้อ)36 คะแนน (16 ข้อ)

การสอบทักษะการทำงาน

ประเภทของงานสมรรถภาพร่างกายสัมภาษณ์ทักษะเบื้องต้นคะแนนรวม
อุตสาหกรรมการผลิต30 คะแนน30 คะแนน40 คะแนน100 คะแนน
เกษตร/ปศุสัตว์/ก่อสร้าง30 คะแนน30 คะแนน50 คะแนน110 คะแนน

ผู้สอบผ่าน = คะแนนสอบภาษาเกาหลี + คะแนนสอบทักษะการทำงาน + ประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)

การประกาศผลจะประกาศรายชื่อผู้ที่คะแนนรวมจากคะแนนสูงสุดลงมาจนครบจำนวนที่กำหนดตามโควต้าที่ได้รับ

อ้างอิง : ข้อมูลจาก Facebook : Epsthailand

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563