ประโยคถาม-ตอบภาษาเกาหลีเกี่ยวกับเทศกาลสำคัญ

ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “เทศกาลสำคัญ”

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “เทศกาลสำคัญ”

ㄱ: 성탄절같은 휴일에 주로 어떻게 보내요 ?
ปกติคุณใช้เวลาในวันหยุดอย่างวันคริสต์มาสอย่างไร
ㄴ: 교회가서 기도를 드리거나 친구들 만나서 같이 카페에 가서 얘기하고 밥 먹어요.
ไปโบสถ์เพื่อสวดมนต์หรือพบปะเพื่อนฝูงแล้วไปร้านกาแฟเพื่อพูดคุยและกินข้าวด้วยกัน

ㄱ: 성탄절에 하는 특별한 이벤트가 있어요 ?
คุณมีกิจกรรมพิเศษสำหรับคริสต์มั้ย
ㄴ: 한국은 기독교 국가가 아니라서 특별한 이벤트는 없어요. 그냥 교회에 가서 기도드리고 노래부르며 같이 성탄을 축하해요.
เนื่องจากเกาหลีไม่ใช่ประเทศคริสเตียน จึงไม่มีกิจกรรมพิเศษ เราแค่ไปโบสถ์ สวดมนต์ ร้องเพลง และฉลองคริสต์มาสด้วยกัน

ㄱ: 연말에는 어떤 이벤트를 해요 ?
สิ้นปีคุณทำกิจกรรมอะไร
ㄴ: 가까운데 사는 친척들과 같이 모여 식사를 하고 가족끼리 같이 외식을 해요.
รวมตัวกับญาติ ๆ ที่อาศัยอยู่ใกล้กันและกินข้าวนอกบ้านด้วยกันในหมู่ครอบครัว

ㄱ: 영민씨 회사는 연말에 어떤 모임을 해요 ?
คุณยองมิน บริษัทของคุณมีกิจกรรมรวมตัวแบบไหนตอนสิ้นปี
ㄴ: 대부분 회사에서는 연말에 사무실 동료들과 같이 회식을 하며 한해를 보낸것에 대해 서로 감사하고 내년에도 잘 부탁하는 말들을 해요.
ส่วนใหญ่ที่บริษัทในช่วงสิ้นปี เราจะทานอาหารเย็นกับเพื่อนร่วมงานในสำนักงาน ขอบคุณซึ่งกันและกันสำหรับปีที่ผ่านมา และกล่าวฝากเนื้อฝากตัวสำหรับปีหน้าด้วย

ㄱ: 12월의 마지막 날에 하는 특별한 행사가 있어요 ?
มีกิจกรรมพิเศษที่ทำในวันสุดท้ายของเดือนธันวาคมมั้ย
ㄴ: 네, 종각에 있는 보신각종을 33번 치면서 새해를 알려요.
ระฆังโพชินกักที่หอระฆังถูกตี 33 ครั้งเพื่อประกาศปีใหม่

ㄱ: 새해에는 어떤 이벤트들을 해요 ?
คุณทำกิจกรรมอะไรในปีใหม่
ㄴ: 그동안 만나지 못 했던 친구들이나 친척들을 만나고 어른들에게 세배를 올려요.
ในช่วงเวลานั้นฉันพบเพื่อน ๆ ที่ไม่ได้พบ หรือพบญาติพี่น้องและกราบคารวะผู้อาวุโส

ㄱ: 한국에서 가장 큰 명절은 언제예요 ?
วันหยุดที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีคือเมื่อไร
ㄴ: 9월의 추석하고 2월의 구정이에요.
เทศกาลชูซอกในเดือนกันยายนและวันตรุษเกาหลีในเดือนกุมภาพันธ์

ㄱ: 추석에는 어떤 일들을 해요 ?
คุณทำอะไรในวันชูซอก
ㄴ: 모든 가족들이 모여 앉아서 송편을 만들어 먹고 같이 얘기하며 식사를 해요.
รวมตัวกับครอบครัว นั่งทำซงพยอนกิน และพูดคุยพร้อมกับรับประทานอาหารด้วยกัน

ㄱ: 구정에는 어떤 이벤트들을 해요 ?
ในช่วงตรุษเกาหลีทำกิจกรรมอะไร
ㄴ: 요즘은 대부분의 사람들이 고향과 떨어져서 도시에 살고 있기때문에 고향이 있는 지방으로 가서 부모님을 뵙고 세배를 드리고 같이 얘기하고 음식을 만들어 먹어요.
ทุกวันนี้ผู้คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองห่างไกลจากบ้านเกิด จึงเดินทางไปบ้านเกิดต่างจังหวัดเพื่อพบพ่อแม่และขอพร พูดคุยและทำอาหารกินด้วยกัน

ㄱ: 부처님 탄신일에는 어떤 행사를 해요 ?
วันประสูติของพระพุทธเจ้า ทำกิจกรรมอะไร
ㄴ: 성탄절에 교회에 가서 기도를 드리는 것처럼 절에 가서 불공을 드리며 소원을 빌고 절에서 준비한 음식을 먹어요.
เช่นเดียวกับการไปโบสถ์เพื่อสวดมนต์ในวันคริสต์มาส เราไปวัดเพื่อไหว้พระ อธิษฐาน และรับประทานอาหารที่ทางวัดจัดเตรียมไว้

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “กิจกรรมวันหยุด” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ