ภาษาเกาหลี

100 คำกริยา 5 ช่อง

การผันคำกริยาในภาษาเกาหลีเป็นสิ่งสำคัญที่คนที่เรียนภาษาเกาหลีจะต้องรู้และเข้าใจ โดยเฉพาะการผันรูป 요 ซึ่งเป็นรูปการผันที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันและสถานการณ์ต่าง ๆ

ประโยคภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อย ๆ ได้แก่

  • ประโยคบอกเล่า ซึ่งแบ่งเป็นประโยคในรูปปัจจุบัน รูปอดีต และรูปอนาคต
  • ประโยคปฏิเสธ
  • ประโยคขอร้อง

ตัวอย่างการผันคำกริยาที่ใช้ในรูปประโยคต่าง ๆ

รูปศัพท์เดิม아/어요
(ปัจจุบัน)
았/었어요
(อดีต)
(으)ㄹ 거예요
(อนาคต)
지 않아요
(ปฏิเสธ)
어/어 주세요
(ขอร้อง)
가다
ไป
가요갔어요갈 거예요가지 않아요가 주세요
가르치다
สอน
가르쳐요가르쳤어요 가르칠 거예요가르치지 않아요가르쳐 주세요
가져가다
เอาไป
가져가요가져갔어요가져갈 거예요가져가지 않아요가져가 주세요
가져오다
เอามา
가져와요가져왔어요가져올 거예요가져오지 않아요가져와 주세요
걷다
เดิน
걸어요걸었어요걸을 거예요걷지 않아요걸어 주세요
고르다
เลือก
고라요고랐어요 고를 거예요고르지 않아요골라 주세요
고치다
แก้ไข, ซ่อม
고쳐요고쳤어요고칠 거예요고치지 않아요고쳐 주세요
그리다
วาด
그려요그렸어요그릴 거예요그리지 않아요그려 주세요
기르다
เลี้ยง, เพาะปลูก
길러요길렀어요기를 거예요기르지 않아요길러 주세요
깎다
ปอก, ตัด
깍아요깎았어요깎을 거예요깎지 않아요깎아 주세요
깨우다
ปลุก
깨워요깨웠어요깨울 거예요깨우지 않아요깨워주세요
끓이다
ต้ม, ทำให้เดือด
끓여요끓었어요끓일 거예요끓이지 않아요끓여 주세요
나누다
แบ่ง
나눠요나눴어요나눌 거예요나누지 않아요나누주세요
내밀다
ยื่น, เสนอ
내밀어요내밀었어요내밀 거예요내밀지 않아요내밀어 주세요
넣다
ใส่
넣어요넣었어요넣을 거예요넣지 않아요넣어 주세요
누르다
กด
눌러요눌렀어요누를 거예요누르지 않아요눌려주세요
닦다
ขัด, ถู
닦아요닦았어요닦을 거예요닦지 않아요닦아 주세요
닫다
ปิด
닫아요닫았어요닫을 거예요닫지 않아요닫아 주세요
당기다
ดึง
당겨요당겼어요당길 거예요당기지 않아요당겨 주세요
대답하다
ตอบ
대답해요대답했어요대답할 거예요대답하지 않아요대답해 주세요
던지다
ขว้าง, โยน
던져요던졌어요던질 거예요던지지 않아요던져 주세요
덜다
เอาออก, หักออก
덜어요덜었어요덜 거예요덜지 않아요덜어 주세요
덮다
คลุม, ห่อ
덮어요덮었어요덮을 거예요덮지 않아요덮어 주세요
돌보다
ดูแล, พยาบาล
돌봐요돌봤어요돌볼 거예요돌보지 않아요돌봐 주세요
돕다
ช่วย, ช่วยเหลือ
도와요도왔어요도울 거예요돕지 않아요도와 주세요
두다
ตั้งไว้, ปล่อยไว้
둬요뒀어요둘 거예요두지 않아요둬 주세요
뒤지다
ค้นหา, ตรวจค้น
뒤져요뒤졌어요뒤질 거예요뒤지지 않아요뒤져 주세요
드리다
มอบให้
드려요드렸어요드릴 거예요드리지 않아요드려 주세요
들다
ถือ, ยก
들어요들었어요들 거예요들지 않아요들어 주세요
들르다
แวะ
들러요들렀어요들를 거예요들르지 않아요들러 주세요
등록하다
ลงทะเบียน
등록해요등록했어요등록할 거예요등록하지 않아요등록해 주세요
등산하다
ปีนเขา
등산해요등산했어요등산할 거예요등산하지 않아요등산해 주세요
등장하다
ปรากฏตัว
등장해요등장했어요등장할 거예요등장하지 않아요등장해 주세요
따다
เด็ด
따요땄어요딸 거예요따지 않아요따 주세요
때리다
ตี, ต่อย
때려요때렸어요때릴 거예요때리지 않아요때려 주세요
떠나다
ออกจาก, ออกเดินทาง
떠나요떠났어요떠날 거예요떠나지 않아요떠나 주세요
뛰다
วิ่ง
뛰어요뛰었어요뛸 거예요뛰지 않아요뛰어 주세요
뜨다
ลอย, ลืมตา
떠요떴어요뜰 거예요뜨지 않아요떠 주세요
마련하다
เตรียมการ, วางแผน
마련해요마련했어요마련할 거예요마련하지 않아요마련해 주세요
마시다
ดื่ม
마셔요마셨어요마실 거예요마시지 않아요마셔 주세요
막다
ขัดขวาง, กั้น
막아요막았어요막을 거예요막지 않아요막아 주세요
만나다
พบ
만나요만났어요만날 거예요만나지 않아요만나 주세요
만들다
ทำ
만들어요만들었어요만들 거예요만들지 않아요만들지 주세요
만지다
แตะ, สัมผัส
먼져요먼졌어요먼질 거예요먼지지 않아요먼져 주세요
말하다
พูด
말해요말했어요말할 거예요말하지 않아요말해 주세요
맡기다
ฝากไว้, มอบหมาย
맡겨요맡겼어요맡길 거예요맡기지 않아요맡겨 주세요
맡다
รับฝาก, รับมอบหมาย
맡아요맡았어요맡을 거예요맡지 않아요맡아 주세요
매다
ผูก, รัด
매요맸어요맬 거예요매지 않아요매 주세요
머무르다
พักแรม
머물러요머물렀어요머무를 거예요머무르지 않아요머물러 주세요
먹다
กิน
먹어요먹었어요먹을 거예요먹지 않아요먹어 주세요
먹이다
ป้อน
먹여요먹였어요먹일 거예요먹이지 않아요먹여 주세요
멈추다
หยุด, ชะงัก
멈춰요멈췄어요멈출 거예요멈추지 않아요멈춰 주세요
모시다
ดูแล, พาไป
모셔요모셨어요모실 거예요모시지 않아요모셔 주세요
모으다
รวบรวม, สะสม
모아요모았어요모을 거예요모이지 않아요모아 주세요
모이다
ชุมนุม, รวมตัว
모여요모였어요모일 거예요모이지 않아요모여 주세요
목욕하다
อาบน้ำ
목욕해요목욕했어요목욕할 거예요목욕하지 않아요목욕해 주세요
무시하다
ไม่ใส่ใจ
무시해요무시했어요무시할 거예요무시하지 않아요무시해 주세요
묶다
มัด, ผูก
묶어요묶었어요묶을 거예요묶지 않아요묶어 주세요
묻다
ถาม
물어요물었어요물을 거예요묻지 않아요물어 주세요
물다
กัด, งับ
물어요물었어요물 거예요물지 않아요물어 주세요
물어보다
ถาม
물어봐요물어봤어요물어볼 거예요물어보지 않아요물어봐 주세요
미루다
เลื่อน
미뤄요미뤘어요미룰 거예요미루지 않아요미뤄 주세요
믿다
เชื่อ, นับถือ
믿어요믿었어요믿을 거예요믿지 않아요믿어 주세요
밀다
ผลัก, ดัน
밀어요밀었어요밀 거예요밀지 않아요밀어 주세요
바꾸다
เปลี่ยน, แลก
바꿔요바꿨어요바꿀 거예요바꾸지 않아요바꿔 주세요
바르다
ทา
발라요발랐어요바를 거예요바르지 않아요발라 주세요
박다
ตอก, ทุบ
박아요박았어요박을 거예요박지 않아요박아 주세요
반대하다
ต่อต้าน, ปฏิเสธ
반대해요반대했어요반대할 거예요반대하지 않아요반대해 주세요
받다
ได้รับ
받아요받았어요받을 거예요받지 않아요받아 주세요
발전하다
พัฒนา
발전해요발전했어요발전할 거예요발전하지 않아요발전해 주세요
발표하다
ประกาศ, เสนอผลงาน
발표해요발표했어요발표할 거예요발표하지 않아요발표해 주세요
밟다
เหยียบ
밟아요밟았어요밟을 거예요밟지 않아요밟아 주세요
방문하다
เยี่ยมเยียน
방문해요방문했어요방문할 거예요방문하지 않아요방문해 주세요
배달하다
ส่งให้, จัดส่งให้
배달해요배달했어요배달할 거예요배달하지 않아요배달해 주세요
배우다
เรียน
배워요배웠어요배울 거예요배우지 않아요배워 주세요
배웅하다
ไปส่ง
배웅해요배웅했어요배웅할 거예요배웅하지 않아요배웅해 주세요
버리다
ทิ้ง, ละทิ้ง
버려요버렸어요버릴 거예요버리지 않아요버려 주세요
벌다
หาเงิน, ได้เงิน
벌어요벌었어요벌 거예요벌지 않아요벌어 주세요
벗다
ถอด
벗어요벗었어요벗을 거예요벗지 않아요벗어 주세요
변하다
เปลี่ยน
변해요변했어요변할 거예요변하지 않아요변해 주세요
보내다
ส่ง
보내요보냈어요보낼 거예요보내지 않아요보내 주세요
복습하다
ทบทวนบทเรียน
복습해요복습했어요복습할 거예요복습하지 않아요복습해 주세요
볶다
ผัด
볶아요볶았어요볶을 거예요볶지 않아요볶아 주세요
부르다
ร้อง, เรียก
불러요불렀어요부를 거예요부르지 않아요불러 주세요
불다
เป่า, พัด
불어요불었어요불 거예요불지 않아요불어 주세요
비비다
ขยี้, ผสม
비벼요비볐어요비빌 거예요비비지 않아요비벼 주세요
빌리다
ให้ยืม
빌려요빌렸어요빌릴 거예요빌리지 않아요빌려 주세요
빗다
หวี, แปรง
빗어요빗었어요빗을 거예요빗지 않아요빗어 주세요
빼다
เอาออก, ลบออก
빼요뺐어요뺄 거예요빼지 않아요빼 주세요
살다
อยู่อาศัย
살아요살았어요살 거예요살지 않아요살아 주세요
새기다
แกะสลัก
새겨요새겼어요새길 거예요새기지 않아요새겨 주세요
선물하다
ให้ของขวัญ
선물해요선물했어요선물할 거예요선물하지 않아요선물해 주세요
설명하다
อธิบาย
설명해요설명했어요설명할 거예요설명하 지 않아요설명해 주세요
세우다
ตั้ง, จอด
세워요세웠어요세울 거예요세우지 않아요세워 주세요
쉬다
พักผ่อน, หยุดพัก
쉬어요쉬었어요쉴 거예요쉬지 않아요쉬어 주세요
시키다
สั่ง, ให้ทำ
시켜요시켰어요시킬 거예요시키지 않아요시켜 주세요
신다
ใส่ (รองเท้า, ถุงเท้า)
신어요신었어요신을 거예요신지 않아요신어 주세요
쓰다
เขียน, ใช้
써요썼어요쓸 거예요쓰지 않아요써 주세요
앉다
นั่ง
앉아요앉았어요앉을 거예요앉지 않아요앉아 주세요
알리다
บอก, แจ้งให้ทราบ
알려요알렸어요알릴 거예요알리지 않아요알려 주세요

อย่าลืม !! ฝึกพูดให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ