คำเชื่อมประโยคที่พบบ่อยในประโยคภาษาเกาหลี และมักพบบ่อยในข้อสอบวัดระดับภาษาเกาหลีต่าง ๆ เช่น ข้อสอบ TOPIK, ข้อสอบ EPS-TOPIK มีทั้งหมด 7 คำ ซึ่งมีความหมายและตัวอย่างประโยคดังนี้

คำเชื่อมประโยคความหมายประโยคความเดียวประโยคความรวม
그리고และ선물을 사요.
그리고 저녁도 먹어요.
선물을 사고 저녁도 먹어요.
ซื้อของขวัญและกินอาหารเย็นด้วย
그러나แต่여행을 가고 싶어요.
그러나 시간이 없어요.
여행을 가고 싶으나 시간이 없어요.
อยากไปเที่ยวแต่ไม่มีเวลา
그런데แต่방이 좁아요.
그런데 사람들이 많아요.
방이 좁은데 사람들이 많아요.
ห้องเล็กแต่คนมาก
그렇지만แต่김치가 매워요.
그렇지만 맛있어요.
김치가 맵지만 맛있어요.
กิมจิเผ็ดแต่อร่อย
그래도แม้ว่า…แต่슬픈 일이 많아요.
그래도 항상 웃어요.
슬픈 일이 많아도 항상 웃어요.
แม้ว่ามีเรื่องเศร้า แต่ก็หัวเราะเสมอ
그래서ดังนั้น배가 아파요.
그래서 병원에 가요.
배가 아파서 병원에 가요.
เพราะปวดท้อง ดังนั้นจึงไปโรงพยาบาล
그러니까ดังนั้น돈이 없어요.
그러니까 한국에 안 가요.
돈이 없으니까 한국에 안 가요.
เพราะไม่มีเงิน ดังนั้นจึงไม่ไปเกาหลี

อย่าลืม !! ฝึกเขียนประโยคความเดียว และรวมสองประโยคเข้าด้วยกันให้เป็นประโยคความรวมนะคะ ฝึกบ่อย ๆ จะได้จำได้ เวลาเจอข้อสอบก็จะไม่พลาดค่ะ ^^