พยัญชนะเกาหลี

การเทียบเสียงพยัญชนะเกาหลี

การเทียบเคียงเสียงพยัญชนะเกาหลีกับเสียงพยัญชนะไทย อาจจะไม่สามารถเทียบกันได้อย่างสมบูรณ์ทั้งหมดทุกตัว ตารางเทียบเสียงนี้จึงแสดงเสียงที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด

พยัญชนะเดี่ยว

พยัญชนะเมื่ออยู่พยางค์แรกเมื่ออยู่พยางถัดไปเมื่อเป็นตัวสะกด
แม่ กก (ก)
แม่ กน (น)
แม่ กด (ด)
ร,ลแม่ กล (ล)
แม่ กม (ม)
แม่ กบ (บ)
ซ (เสียงเบา)  
(ยกเว้นเมื่อประสมกับสระ ㅣ
จะออกเสียงเป็น ช)
ซ (เสียงเบา)
(ยกเว้นเมื่อประสมกับสระ ㅣ
จะออกเสียงเป็น ช)
แม่ กด (ด)
แม่ กง (ง)
แม่ กด (ด)
ช (เสียงหนัก)ช (เสียงหนัก)แม่ กด (ด)
ค (เสียงหนัก)ค (เสียงหนัก)แม่ กก (ก)
ท (เสียงหนัก)ท (เสียงหนัก)แม่ กด (ด)
พ (เสียงหนัก)พ (เสียงหนัก)แม่ กบ (บ)
แม่ กด (ด)

พยัญชนะซ้อน

พยัญชนะเมื่ออยู่พยางค์แรกเมื่ออยู่พยางค์ถัดไป