เรียนต่อเกาหลี

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลเกาหลีใต้ GKS

ทุนการศึกษาของรัฐบาลเกาหลีใต้ (Global Korea Scholarship) หรือที่รู้จักกันในชื่อทุน GKS เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้ชาวต่างชาติทั่วโลกที่มีผลการเรียนดี และสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ในมหาวิทยาลัยที่เกาหลีใต้ โดยรัฐบาลเกาหลีใต้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน ดังนี้

 • ค่าเทอม (ค่าเรียนภาษาเกาหลีและค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย)
 • ค่าที่พัก
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าใช้จ่ายรายเดือน
 • ค่าประกันสุขภาพ
 • เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ที่มีผลคะแนนโทปิคถึงระดับที่กำหนด (เกณฑ์คะแนนโทปิคแต่ละระดับ คลิกที่นี่)
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่กำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นพลเมืองของชาตินั้น ๆ (เป็นชาวต่างชาติตามประเทศที่สมัคร เช่น ถ้าสมัครผ่านสถานทูตเกาหลีในประเทศไทย ผู้สมัครก็ต้องเป็นชาวไทย)
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • อายุไม่เกินกว่าที่กำหนด เช่น ผู้ที่ต้องการสมัครรับทุนระดับปริญญาตรีต้องอายุไม่เกิน 25 ปี
 • จบการศึกษาระดับชั้นสูงสุดก่อนถึงระดับที่ต้องการขอรับทุนการศึกษา เช่น ผู้ที่ต้องการสมัครรับทุนระดับปริญญาตรีต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าที่กำหนด เช่น ผู้ที่ต้องการสมัครรับทุนระดับปริญญาตรีต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.64

เอกสารการสมัครขอรับทุนการศึกษา

เอกสารการสมัครขอรับทุนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีเท่านั้น ถ้าเป็นภาษาอื่นก็ต้องแปลและรับรองเอกสาร (แนบเอกสารตัวจริงด้วย) เอกสารประกอบการสมัครแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นเอกสารที่ต้องกรอกตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่

 • ใบสมัคร
 • ใบทำสัญญา
 • เรียงความ
 • แผนการศึกษา
 • จดหมายแนะนำ
 • ใบประเมินสุขภาพ
 • เอกสารอื่นตามที่กำหนดในแบบฟอร์มการสมัคร

ส่วนที่ 2 เป็นเอกสารที่เกี่ยวกับผู้สมัคร ได้แก่

 • เอกสารแสดงการจบการศึกษา
 • เอกสารแสดงผลการเรียน
 • เอกสารแสดงสัญชาติของผู้สมัคร และบิดามารดาของผู้สมัคร เช่น หนังสือเดินทาง (passport) บัตรประชาชน สูติบัตร
 • เอกสารแสดงความสามารถทางภาษาเกาหลี เช่น ผลสอบ TOPIK
 • เอกสารแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น ผลสอบ TOEFL
 • เอกสารอื่น ๆ

ถ้าน้อง ๆ นักเรียนไทยต้องการสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา GKS ก็สามารถเลือกวิธีการสมัครได้ดังนี้

ทุน GKS เป็นทุนการศึกษาแบบครอบคลุมค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนและเป็นทุนให้เปล่าจึงเป็นทุนการศึกษาที่น่าสนใจมาก และที่สำคัญถ้าผู้สมัครเป็นลูกหลานของทหารผ่านศึกเกาหลีจะได้รับคะแนนเพิ่มอีก 5% จากคะแนนทั้งหมด รู้อย่างนี้แล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมและหมั่นติดตามข่าวสารการรับสมัครอยู่เสมอจะได้ไม่พลาดทุนการศึกษาและโอกาสดี ๆ ค่ะ ^^