ภาษาเกาหลี

ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “การเรียนภาษาเกาหลี”

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “การเรียนภาษาเกาหลี”

ㄱ: 한국어 공부 잘 돼요 ?
คุณเรียนภาษาเกาหลีเก่งไหม
ㄴ: 열심히는 하고 있는데 잘 되고 있는지는 잘 모르겠어요.
ฉันตั้งใจเรียนแต่ไม่รู้ว่าเรียนเก่งมั้ย

ㄱ: 어떤 부분이 제일 어려워요 ?
ส่วนไหนที่ยากที่สุด
ㄴ: 존대말하고 한자 표현이 어려워요.
คำพูดรูปยกย่องและอักษรจีนยาก

ㄱ: 한국어 표현은 정말 다양한것 같아요.
ฉันคิดว่าภาษาเกาหลีมีการแสดงออกด้วยการพูดหลายรูปแบบมาก
ㄴ: 네, 대화하는 사람에 따라 표현이 달라져요.
การแสดงออกด้วยการพูดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังพูดกับใคร

ㄱ: 한국어를 잘 하려면 어떻게 해야 해요 ?
ถ้าอยากเก่งภาษาเกาหลีต้องทำอย่างไร
ㄴ: 단시간에 빨리 하려고 하지말고 천천히 쉬지말고 계속 하는게 중요해요.
สิ่งสำคัญคือไม่พยายามเรียนอย่างเร่งรีบในเวลาสั้น แต่ให้ทำต่อไปอย่างช้า ๆ โดยไม่หยุด

ㄱ: 한국 사람들이 말하는 것을 전혀 못 알아듣겠어요.
ฉันฟังสิ่งที่คนเกาหลีพูดไม่รู้เรื่องเลย
ㄴ: 단어와 문장을 공부하는 것도 중요하지만 듣는 연습도 따로 해야 해요.
การเรียนคำและประโยคเป็นสิ่งสำคัญ แต่ต้องฝึกการฟังแยกกันด้วย

ㄱ: 듣는 연습은 어떻게 해요 ?
การฝึกฟังทำอย่างไร
ㄴ: 좋아하는 노래나 드라마를 보면 돼요. 그런데 한번 보고 끝나는게 아니라 그 노래나 드라마를 거의 외울 정도로 반복해서 듣고 봐야 해요. 그러면 머리속에 문장이나 표현이 그대로 외워질거예요.
คุณสามารถดูละครหรือเพลงที่คุณชอบ แต่ไม่ใช่ดูครั้งเดียวแล้วจบ คุณต้องฟังเพลงหรือดูละครนั้นซ้ำไปซ้ำมาจนแทบจะจำได้ จากนั้นประโยคหรือสำนวนจะถูกจดจำในหัวของคุณ

ㄱ: 존경의 표현은 어떤 때 써요 ?
คุณใช้การแสดงความเคารพยกย่องตอนไหน
ㄴ: 주로 나보다 나이가 많은 혹은 나보다 더 사회적 지위가 위인 사람과 대화할때 존경의 표현으로 얘기해요. 그리고 잘 알지 못 하는 사람과 대화할때도 존경의 표현을 써요.
โดยปกติตอนสนทนากับคนที่อายุมากกว่าหรือมีฐานะทางสังคมสูงกว่า ฉันจะพูดโดยใช้การแสดงความเคารพยกย่อง แล้วก็ตอนพูดคุยกับคนที่ไม่ค่อยรู้จักก็ใช้การพูดเคารพยกย่อง

ㄱ: 한국어 문법은 어떻게 공부하면 돼요 ?
ฉันจะเรียนไวยากรณ์ภาษาเกาหลีได้อย่างไร
ㄴ: 일단 기본적인 문법과 문장을 만드는 법은 알아야 해요. 그리고 그 다음에는 많은 문장을 만들어 보고 외워 보세요. 그러면 그 표현들이 나중에 저절로 나올거예요.
ก่อนอื่นจำเป็นต้องรู้หลักไวยากรณ์พื้นฐานและวิธีสร้างประโยค แล้วก็ลองสร้างประโยคมากมายและจดจำ ถ้าทำแบบนั้นการแสดงออกด้วยคำพูดจะออกมาโดยอัตโนมัติในภายหลัง

ㄱ: 드라마나 영화를 많이 보는게 한국어 공부에 도움이 될까요 ?
การดูละครหรือภาพยนตร์เยอะ ๆ จะช่วยให้เรียนภาษาเกาหลีได้มั้ย
ㄴ: 많은 도움이 돼요. 하지만 그냥 한번 재미로 보고 그걸로 끝나버리면 금방 잊어버려서 아무런 도움도 돼지 않아요. 반복해서 지겨울때까지 계속 보고 듣는게 중요해요.
ช่วยได้มาก แต่ถ้าทำสนุกแค่ครั้งเดียว พอเสร็จแล้วก็ลืมไปอย่างรวดเร็วและไม่ช่วยอะไร สิ่งสำคัญคือต้องดูและฟังต่อไปซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเบื่อ

ㄱ: 한국인들과 대화를 잘 하려면 어떻게 해야 돼요 ?
ถ้าอยากจะสื่อสารกับคนเกาหลีได้ดี ต้องทำอย่างไร
ㄴ: 먼저 한국 사람들이 잘 쓰는 표현들을 기억하고 외우세요. 그 다음에 사람에 맞게 대화를 만들어 가면 잘 할 수 있을거예요.
อย่างแรก จดจำและท่องจำสำนวนที่คนเกาหลีใช้ให้ดี หลังจากนั้นถ้าสร้างการสนทนาที่เหมาะกับบุคคลก็จะทำได้ดี

อย่าลืม !! ฝึกพูดประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับ “การเรียนภาษาเกาหลี” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ