สำนวนเกาหลี

20 สำนวนเกาหลีที่เกี่ยวกับ “ปาก”

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์แล้ว ก็ยังต้องเรียนรู้คำศัพท์และสำนวนต่าง ๆ ด้วย เพื่อจะได้นำไปใช้ในการสื่อสาร การสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

ตัวอย่าง

สำนวนคำแปลความหมาย
입만 아프다ปากเท่านั้นที่เจ็บไม่มีประโยชน์ที่จะพูด
입에 대다แตะปากกิน, ดื่ม
입에 맞다พอดีปากตรงตามรสนิยม
입을 가리다ปิดปากอาย
입을 내밀다ยื่นปากไม่พอใจ
입을 막다อุดปากรักษาความลับไว้
입을 벌리다อ้าปากตกใจมาก
입을 삐죽이다ม้วนปากไม่พอใจ
입을 씻다ล้างปากแกล้งทำเป็นไม่รู้
입이 가볍다ปากเบาพูดมาก, เปิดเผยความลับ
입이 거칠다ปากหยาบพูดอะไรตามใจตนเอง
입이 더럽다ปากสกปรกปากร้าย
입이 뜨다ปากช้าพูดน้อย, เงียบขรึม
입이 무겁다ปากหนักพูดน้อย, เงียบขรึม
입이 붙다ติดที่ปากพูดบ่อยจนติดปาก
입이 쓰다ปากขมอารมณ์ไม่ดี
입이 질다ปากร่วนพูดไม่ระวัง, พูดโดยไม่ยั้งคิด
입이 헤프다ปากฟุ่มเฟือยพูดมาก
입에 당기다ดึงปากเกิดความสนใจในเรื่องหนึ่ง
입을 나불대다พูดจ้อพูดจ้อ, พูดพล่าม

อย่าลืม !! ฝึกพูดและเขียนให้คล่อง แล้วนำไปใช้บ่อย ๆ ด้วยนะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ

แหล่งข้อมูล : สิทธินี ธรรมชัย. การวิเคราะห์สำนวนเกาหลีที่เกี่ยวกับร่างกาย. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.