ไวยากรณ์เกาหลี

(으)러 เพื่อ/ตั้งใจจะ…..

การใช้ (으)러 จะใช้เพื่อเชื่อมประโยค และมีความหมายว่า “เพื่อ/ตั้งใจจะ…..” โดยประโยคที่อยู่หน้า (으)러 จะเป็นประโยคที่บอกจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ส่วนประโยคหลัง (으)러 เป็นการกระทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ซึ่งคำกริยาในประโยคหลังนี้ มักจะใช้กริยา 가다, 오다, 다니다

ตัวอย่างประโยค

คำกริยา + (으)러ประโยคความหมาย
배우다 => 배우러한국어를 배우러 학교에 가요.ฉันไปโรงเรียนเพื่อเรียนภาษาเกาหลี
하다 => 하러일을 하러 회사에 가요. ฉันไปบริษัทเพื่อทำงาน
사다 => 사러야채를 사러 시장에 갔어요.ฉันไปตลาดเพื่อซื้อผัก
먹다 => 먹으러점심을 먹으러 식당에 가요.  ฉันไปโรงอาหารเพื่อกินข้าวกลางวัน
반납하다 => 반납하러책을 반납하러 도서관에 가요.ไปห้องสมุดเพื่อคืนหนังสือ
만나다 => 만나러친구를 만나러 카페에 가요.ฉันไปที่ร้านกาแฟเพื่อพบเพื่อน
출근하다 => 출근하러회사에 출근하러 지하철을 타요.ฉันนั่งรถไฟใต้ดินเพื่อไปทำงาน
빌리다 => 빌리러책을 빌리러 도서관에 가요.ฉันไปห้องสมุดเพื่อยืมหนังสือ
먹다 => 먹으러점심을 먹으러 식당에 가요.ฉันไปที่ร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
하다 => 하러세수를 하러 욕실에 가요.ฉันเข้าห้องน้ำเพื่อล้างหน้า
여행가다 => 여행가러한국에 여행가러 공항에 가요.ฉันไปที่สนามบินเพื่อเดินทางไปเกาหลี
사다 => 사러치약울 사러 편의점에 들러요.ฉันแวะร้านสะดวกซื้อยาสีฟัน
듣다 => 들으러수업을 들으러 교실에 가요.ฉันไปห้องเรียนเพื่อเข้าชั้นเรียน
하다 => 하러등산을 하러 산에 가요.ฉันไปภูเขาเพื่อปีนเขา
하다 => 하러조깅을 하러 공원에 가요.ฉันไปที่สวนสาธารณะเพื่อวิ่งออกกำลังกาย

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่มี (으)러 แบบต่าง ๆ และฝึกใช้ให้คล่องนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ