ภาษาเกาหลี

การใช้ ~부터~까지

~부터~까지 มีความหมายว่า ตั้งแต่…..ถึง…… ใช้กับช่วงเวลา เพื่อบอกระยะเวลาตั้งต้นจนถึงระยะเวลาสิ้นสุด เช่น ตั้งแต่ 3 โมง ถึง 5 โมง, ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์, ตั้งแต่วันที่ 5-7, ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน

ตัวอย่างประโยค

ประโยคคำถามคำตอบ
몇 시부터 몇 시까지 점심시간입니까 ?
เวลาอาหารกลางวันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
12시부터 1시까지입니다.
เที่ยงถึงบ่ายโมง
시험이 몇 시부터 몇 시까지입니까 ?
สอบตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
오전 아홉 시부터 열 한시까지입니다.
09:00-11:00
겨울 방학이 몇 월부터 몇 월까지입니까 ?
ปิดเทอมฤดูหนาวตั้งแต่เดือนอะไรถึงเดือนอะไร
십 이월부터 일 월까지입니다.
เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม
회의 시간이 몇 시부터 몇 시까지입니까 ?
เวลาประชุมตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
오후 한 시부터 세 시까지입니다.
บ่ายโมงถึงสามโมง
올 해 추석이 무슨 요일부터 무슨 요일까지입니까 ?
ชูซอกปีนี้ตั้งแต่วันอะไรถึงวันอะไร
금요일부터 일요일까지입니다.
วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่มี ~부터~까지 และฝึกใช้ให้คล่องนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ