ข้อสอบและเกณฑ์คะแนนโทปิค

การสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK) เป็นการสอบที่ผู้สอบสามารถนำผลการสอบมาประเมินศักยภาพการใช้ภาษาเกาหลี ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ประเทศเกาหลีใต้ สมัครงานในประเทศเกาหลีใต้ ยื่นขอวีซ่า หรือขอใบอนุญาตเพื่อการพำนักถาวรที่ประเทศเกาหลีใต้ ยื่นขอใบประกาศนียบัตรรับรองคุณสมบัติการสอนภาษาเกาหลีของครูต่างชาติ และคัดเลือกชาวเกาหลีที่อาศัยในต่างประเทศเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ข้อสอบโทปิค

ระดับการสอบ(เวลา)ประเภทข้อสอบจำนวน(ข้อ)สัดส่วนคะแนนคะแนนรวม
TOPIK Iการฟัง
(40 นาที)
ปรนัย30100200
การอ่าน
(60 นาที)
ปรนัย40100
TOPIK IIการฟัง
(60 นาที)
ปรนัย50100300
การเขียน
(50 นาที)
อัตนัย4100
การอ่าน
(70 นาที)
ปรนัย50100

เกณฑ์คะแนน

เกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากคะแนนรวมของผู้สมัครสอบ และแบ่งระดับได้ตามคะแนนด้านล่างนี้

การสอบระดับคะแนน
TOPIK Iระดับ 180 คะแนน ขึ้นไป
ระดับ 2140 คะแนน ขึ้นไป
TOPIK IIระดับ 3120 คะแนน ขึ้นไป
ระดับ 4150 คะแนน ขึ้นไป
ระดับ 5190 คะแนน ขึ้นไป
ระดับ 6230 คะแนน ขึ้นไป

อ้างอิง : Korean Education Center in Thailand. (2561). คู่มือสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK I. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.