TOPIK

100 คำกริยาที่มักพบในข้อสอบ TOPIK

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์แล้ว ก็ยังต้องเรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการสื่อสาร การสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวอย่างคำกริยาที่มักพบในข้อสอบ TOPIK

คำศัพท์ความหมายคำศัพท์ความหมาย
가다ไป준비하다เตรียม, เตรียมตัว
오다มา놀다เล่น
있다มี, อยู่끝내다ทำให้เสร็จ, สิ้นสุด
없다ไม่มี생각나다คิดออก, จำได้, คิดถึง
보다ดู지내다อยู่, ใช้ชีวิต, ดำเนินชีวิต
듣다ฟัง살펴보다พิจารณา
말하다พูด꾸미다ตกแต่ง, เสริมแต่ง
쓰다เขียน, ใช้, สวม정리하다เก็บ, จัดเก็บ
읽다อ่าน시도하다ลองทำ, ทดลอง
이다เป็น맞추다ประกอบ, ติดตั้ง
되다กลายเป็น, เปลี่ยนเป็น, เป็น씻다ล้าง, ชำระล้าง
알다รู้, รู้สึก이야기하다พูดคุย
먹다กิน묻다ถาม
마시다ดื่ม대답하다ตอบ
자다นอน살피다พิจารณา
일어나다ตื่น, ลุกขึ้น멈추다หยุด, ทำให้หยุด
들어가다เข้าไป달리하다ต่างกัน, ต่างกับ
나가다ออกไป받다รับ
걷다เดิน놓다ปล่อย, วาง
닫다ปิด, ปิดร้าน바꾸다เปลี่ยน
열다เปิด신고하다แจ้ง, รายงาน
생각하다คิด손잡다จับมือ, ร่วมมือกัน
기다리다รอ, รอคอย꾸다ฝัน
웃다ยิ้ม, หัวเราะ놀라다ตกใจ, ประหลาดใจ
울다ร้องไห้졸다ง่วง, สัปหงก
부르다เรียก, ร้องเรียก끝나다จบ, เสร็จสิ้น
찾다ค้น, หา, ค้นหา화장하다แต่งหน้า
사랑하다รัก수영하다ว่ายน้ำ
좋아하다ชอบ운동하다ออกกำลังกาย
싫어하다ไม่ชอบ생각하다คิด, ระลึกถึง
가르치다สอน찾아가다ไปหา, ไปรับ
배우다เรียนรู้확인하다ตรวจสอบ
신청하다ยื่นเอกสาร, ลงทะเบียน예약하다จอง
공부하다เรียน, ศึกษา복습하다ทบทวน
연습하다ฝึกหัด, ฝึกฝน이용하다ใช้
도와주다ช่วยเหลือ, ส่งเสริม걱정하다กังวล
빌리다ยืม, ขอยืม기억하다จดจำ
주다ให้, มอบ, ยื่นให้이해하다เข้าใจ
부탁하다ขอร้อง, รบกวน고치다แก้ไข, ซ่อมแซม
축하하다อวยพร, แสดงความยินดี실수하다พลาด, ผิดพลาด
설명하다อธิบาย발생하다เกิดขึ้น
다녀오다ไป, ไปมา무시하다ไม่แยแส, ดูถูก
출발하다ออกเดินทาง예습하다เตรียมบทเรียน, อ่านล่วงหน้า
도착하다มาถึง활용하다ใช้ประโยชน์
끝나다จบ요리하다ทำอาหาร
시작하다เริ่ม빌려추다ให้ยืม, ให้เช่า
소개하다แนะนำ청소하다ทำความสะอาด
달리다วิ่ง팔다ขาย
기록하다จด, บันทึก노래하다ร้องเพลง
초대하다เชิญ분석하다จำแนก, วิเคราะห์

อย่าลืม !! ฝึกพูดและเขียนให้คล่อง แล้วนำไปใช้บ่อย ๆ ด้วยนะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ