Korean

39 คำกริยาและวลีน่ารู้เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์แล้ว ก็ยังต้องเรียนรู้คำศัพท์และวลีต่าง ๆ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการสื่อสาร การสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวอย่างคำกริยาและวลีเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว

 1. 비행기를 타다
  ขึ้นเครื่องบิน
 2. 기차를 타다
  ขึ้นรถไฟ
 3. 지하철을 타다
  ขึ้นรถไฟใต้ดิน
 4. 승용차를 운전하다
  ขับรถยนต์
 5. 도보 여행하다
  เดินทางด้วยการเดินเท้า
 6. 자동차를 렌트하다
  เช่ารถยนต์
 7. 여객선을 타다
  ขึ้นเรือโดยสาร
 8. 자동차를 주차하다
  จอดรถ
 9. 항공편을 예약하다
  จองตั๋วเครื่องบิน
 10. 표를 예매하다
  จองตั๋ว
 11. 여행지를 탐험하다
  สำรวจสถานที่ท่องเที่ยว
 12. 여행 계획을 세우다
  จัดทำแผนการเดินทาง
 13. 여행 사진을 찍다
  ถ่ายรูปท่องเที่ยว
 14. 여행을 즐기다
  สนุกกับการเดินทาง
 15. 여행 기간을 연장하다
  ขยายระยะเวลาการเดินทาง
 16. 여행을 취소하다
  ยกเลิกการเดินทาง
 17. 여행 가방을 싸다
  จัดกระเป๋าเดินทาง
 18. 여행 일정을 짜다
  ทำแผนการเดินทาง
 19. 여행 경비를 관리하다
  จัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 20. 여행 기념품을 사다
  ซื้อของที่ระลึกการเดินทาง
 21. 여행 일정을 변경하다
  เปลี่ยนกำหนดการเดินทาง
 22. 여행 일정을 결정하다
  ตัดสินใจเกี่ยวกับกำหนดการเดินทาง
 23. 여행 경험을 나누다
  แบ่งปันประสบการณ์การเดินทาง
 24. 여행 목적지를 선택하다
  เลือกจุดหมายปลายทางการเดินทาง
 25. 여행 중에 여행사를 이용하다
  ใช้บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวในระหว่างการเดินทาง
 26. 여행 중에 사진을 찍다
  ถ่ายภาพระหว่างการเดินทาง
 27. 여행 비자를 신청하다
  ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว
 28. 여행 기간 동안에 휴식을 취하다
  พักผ่อนระหว่างการเดินทาง
 29. 여행 중에 새로운 친구를 사귀다
  ได้รู้จักเพื่อนใหม่ขณะเดินทาง
 30. 여행 중에 현지 음식을 맛보다
  ลิ้มรสอาหารท้องถิ่นระหว่างการเดินทาง
 31. 여행 동안에 축제에 참가하다
  เข้าร่วมงานเทศกาลขณะเดินทาง
 32. 여행 중에 문화체험을 하다
  สัมผัสวัฒนธรรมขณะเดินทาง
 33. 여행 기간 동안에 여행 일지를 쓰다
  เขียนบันทึกการเดินทางระหว่างการเดินทาง
 34. 여행 중에 유적지를 탐험하다
  สำรวจสถานที่ทางประวัติศาสตร์ระหว่างการเดินทาง
 35. 여행 중에 자연 경관을 감상하다
  ชื่นชมทิวทัศน์ธรรมชาติขณะเดินทาง
 36. 여행 중에 지식을 쌓다
  ได้รับความรู้ระหว่างการเดินทาง
 37. 여행 중에 예술 공연을 감상하다
  เพลิดเพลินกับการแสดงศิลปะขณะเดินทาง
 38. 여행 일정을 수정하다
  ปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง
 39. 여행 중에 즐거운 순간을 보내다
  มีช่วงเวลาที่สนุกสนานขณะเดินทาง

อย่าลืม !! ฝึกพูดและเขียนให้คล่อง แล้วนำไปใช้บ่อย ๆ ด้วยนะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ