Korean

100 คำกริยาในชีวิตประจำวัน

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์แล้ว ก็ยังต้องเรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการสื่อสาร การสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวอย่างคำกริยาในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ความหมายคำศัพท์ความหมาย
먹다กิน입다สวม, ใส่
마시다ดื่ม벗다ถอด
자다นอน가다ไป
일어나다ตื่น, ลุกขึ้น오다มา
씻다ล้าง, ชำระล้าง보다ดู, เห็น, มอง
학교에 가다ไปโรงเรียน듣다ฟัง
일하다ทำงาน말하다พูด, กล่าว
운동하다ออกกำลังกาย쓰다เขียน, ใช้(วัสดุ, เครื่องมือ)
놀다เล่น, เที่ยวเล่น읽다อ่าน
요리하다ทำอาหาร숨다ซ่อน, แอบ
사다ซื้อ찾다ค้น, หา, ค้นหา
팔다ขาย, จำหน่าย잃다ทำหาย, สูญเสีย
좋아하다ชอบ미워하다เกลียด, รังเกียจ
싫어하다ไม่ชอบ, ไม่ถูกใจ도와주다ช่วยเหลือ
고맙다ขอบคุณ, รู้สึกขอบคุณ가르치다สอน
대화하다พูดคุย, สนทนา공부하다เรียน
만나다พบ, พบกัน이해하다เข้าใจ
이야기하다พูดคุย, คุย모르다ไม่รู้
꿈을 꾸다ฝัน알다รู้
원하다ต้องการ기억하다จำ, จดจำ
바라다ปรารถนา, คาดหวัง기억나다นึกออก, จำได้
결혼하다แต่งงาน잊다ลืม
이혼하다หย่าร้าง, แยกทางกัน웃다ยิ้ม, หัวเราะ
태어나다เกิด울다ร้องไห้
죽다ตาย궁금하다สงสัย, อยากรู้
살다มีชีวิต, ใช้ชีวิต지치다เหนื่อยล้า
놀라다สะดุ้ง, ตกใจ졸다ง่วง, สัปหงก
떨다สั่น, ปลิว준비하다เตรียม, เตรียมการ
움직이다เคลื่อนย้าย, เปลี่ยนที่도착하다มาถึง
멈추다หยุด, ชะงัก출발하다ออกเดินทาง
시작하다เริ่ม, เริ่มต้น놓다วาง
끝나다จบ, เสร็จสิ้น들다หิ้ว, ถือ, ยก
시험을 보다ทำแบบทดสอบ운전하다ขับ, ขับขี่
눈을 감다ปิดตา, หลับตา타다ขี่, ขึ้น, เล่น(เครื่องเล่น)
손을 흔들다โบกมือ걷다เดิน
악수하다จับมือ뛰다วิ่ง
꾸미다ประดับประดา, ตกแต่ง청소하다ทำความสะอาด
만들다ประดิษฐ์, ทำ, สร้าง쓰레기를 버리다ทิ้งขยะ
고치다ซ่อม, ซ่อมแซม정리하다เก็บ, จัดเก็บ
수리하다แก้ไข, ซ่อมแซม, บูรณะ가리다เลือก, คัดสรร
지문을 남기다ทิ้งรอยนิ้วมือไว้지우다ลบออก
종이를 접다พับกระดาษ문을 열다เปิดประตู
불을 끄다ปิดไฟ문을 닫다ปิดประตู
불을 켜다เปิดไฟ창문을 열다เปิดหน้าต่าง
전화하다โทรศัพท์창문을 닫다ปิดหน้าต่าง
문자를 보내다ส่งข้อความ손톱을 자르다ตัดเล็บ
이메일을 보내다ส่งอีเมล์머리를 감다สระผม
화장하다แต่งหน้า이빨을 닦다แปรงฟัน
손을 씻다ล้างมือ샤워하다อาบน้ำ
귀를 청소하다ทำความสะอาดหู목욕하다อาบน้ำ

อย่าลืม !! ฝึกพูดและเขียนให้คล่อง แล้วนำไปใช้บ่อย ๆ ด้วยนะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ