ภาษาเกาหลี

ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับอากาศและฤดูกาล

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ต่าง ๆ แล้ว จะต้องฝึกสร้างประโยคและบทสนทนาเพื่อให้นำมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง ดังนั้นประโยคภาษาเกาหลีถาม-ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจำเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสนทนา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

ตัวอย่างประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับอากาศและฤดูกาล

ㄱ: 뉴스에서 오늘 날씨가 어떻다고 해요 ?
ข่าววันนี้อากาศเป็นอย่างไร
ㄴ: 네, 오전에는 흐리고 비가 오다가 오후부터 갠다고 해요.
มีเมฆมากและมีฝนตกในตอนเช้า และอากาศปลอดโปร่งในตอนบ่าย
.
ㄱ: 올 여름은 날씨가 어떨거 같아요 ?
คุณคิดว่าฤดูร้อนนี้อากาศจะเป็นอย่างไร
ㄴ: 작년 겨울에 무척 추웠으니까 올 여름은 아마 무척 더울거예요.
ฤดูหนาวที่แล้วอากาศหนาวมาก ดังนั้นฤดูร้อนนี้คงจะร้อนมาก
.
ㄱ: 어떤 날씨를 좋아해요 ?
คุณชอบอากาศแบบไหน
ㄴ: 무더운 날씨보다 시원한 날씨를 더 좋아해요.
ชอบอากาศเย็นมากกว่าอากาศร้อน
.
ㄱ: 한국의 장마는 언제쯤이에요 ?
เกาหลีหน้าฝนเมื่อไหร่
ㄴ: 보통 6월 중순이나 하순에 시작해서 7월 중순쯤에 끝나요.
โดยปกติจะเริ่มกลางเดือนหรือปลายเดือนมิถุนายน และสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกรกฎาคม
.
ㄱ: 장마때 날씨는 어때요 ?
อากาศช่วงหน้าฝนเป็นอย่างไร
ㄴ: 거의 2일 이나 3일 계속해서 비가오고 날씨가 축축해서 무더워요.
ฝนตกเกือบต่อเนื่องมา 2 หรือ 3 วัน และอากาศก็ร้อนชื้น
.
ㄱ: 한국의 겨울은 어때요 ?
ฤดูหนาวที่เกาหลีเป็นอย่างไร
ㄴ: 매년 추운 것은 아니지만 2년에서 3년에 한번 정도 굉장헤 추워요. 작년에도 매일 영하 15도 에서 18도까지 내려갔어요.
ไม่หนาวทุกปี แต่ประมาณ 2-3 ปีอากาศหนาวมาก ปีที่แล้วลดลงจาก -15 เป็น -18 องศาทุกวัน
.
ㄱ: 겨울에 인기있는 게 뭐 있어요 ?
อะไรเป็นที่นิยมในฤดูหนาว
ㄴ: 한국에는 겨울에 눈이 많이 와서 유명한 스키장이나 눈썰매장에 놀러 가는 사람들이 아주 많아요.
ในเกาหลีมีหิมะตกหนักในฤดูหนาว จึงมีผู้คนจำนวนมากที่ไปลานสกีที่มีชื่อเสียง
.
ㄱ: 봄이나 가을 날씨는 어때요 ?
อากาศในฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูใบไม้ร่วงเป็นอย่างไร
ㄴ: 봄은 3월 중순에서 4월 초순까지이고 가을은 8월 말에서 9월 초까지인데 봄은 따뜻하고 가을은 시원해요.
ฤดูใบไม้ผลิเริ่มตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน และฤดูใบไม้ร่วงเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน ฤดูใบไม้ผลิอากาศอบอุ่นและฤดูใบไม้ร่วงจะเย็นสบาย
.
ㄱ: 한국은 몇 개의 계절이 있어요 ?
เกาหลีมีกี่ฤดูกาล?
ㄴ: 봄, 여름, 가을, 겨울 , 이렇게 4개의 계절이 있는데 겨울이 5개월 정도로 가장 길고 여름이 4개월 정도 봄과 가을이 3개월 정도예요.
มีสี่ฤดูกาล ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ฤดูหนาวจะยาวนานที่สุดคือ 5 เดือน ฤดูร้อน 4 เดือน ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงประมาณ 3 เดือน
.
ㄱ: 날씨를 나타내는 말에는 어떤 것들이 있어요 ?
คำใดบ้างที่อธิบายสภาพอากาศ
ㄴ: “맑다 = 화창하다 = 개다”, “흐리다 = 찌뿌둥하다”, “춥다” , “쌀쌀하다” , “덥다” , “무덥다”, “따뜻하다” , “시원하다” 등등이 있어요.
“สดใส = แจ่มใส = ปลอดโปร่ง”, “เมฆมาก = เมฆมาก”, “หนาว”, “หนาวเย็น”, “ร้อน”, “ร้อนอบอ้าว”, “อบอุ่น”, “เย็น” เป็นต้น

อย่าลืม !! ฝึกพูด “ประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับอากาศและฤดูกาล” ให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้ประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ