ภาษาเกาหลี

การใช้ 위해서

ไวยากรณ์ 위해서 มีความหมายว่า “เพื่อ…..” ใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงการกระทำเพื่อประโยชน์บางอย่าง หรือการกระทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบางอย่าง ซึ่งการใช้ 위해서 นี้ สามารถละเป็น 위해 ได้ และการใช้ 위해서 สามารถใช้ตามกับคำนามและคำกริยาได้ โดยมีวิธีการใช้ดังนี้

  1. การใช้ 위해서 กับคำนาม มีรูปแบบการใช้คือ คำนาม + 을/를 위해서 โดยคำนามที่ไม่มีตัวสะกด (ลงท้ายด้วยสระ) ใช้ คำนาม + 를 위해서 และคำนามที่มีตัวสะกด (ลงท้ายด้วยพยัญชนะ) ใช้ คำนาม + 을 위해서

ตัวอย่าง

คำนามคำนาม + 을/를 위해서ตัวอย่างประโยค
취직취직을 위해서취직을 위해서 여러 회사에 면접을 봤어요.
ฉันได้เข้าสัมภาษณ์หลายบริษัทเพื่อหางาน
졸업한 친구졸업한 친구를 위해서학교를 졸업한 친구를 위해서 선물을 준비했어요.
ฉันเตรียมของขวัญเพื่อให้เพื่อนที่จบจากโรงเรียน
시험시험을 위해서다음 달에 있을 한국어 시험을 위해서 매일 공부하고 있어요.
ฉันกำลังเรียนทุกวันเพื่อการทดสอบภาษาเกาหลีในเดือนหน้า
동생동생을 위해서감기 몸살에 걸린 동생을 위해서 과일과 음료수를 샀어요.
ฉันซื้อผลไม้และเครื่องดื่มเพื่อให้น้องที่ป่วยเป็นหวัด
선생님선생님을 위해서교통 사고로 입원한 선생님을 위해서 문병갔어요.
ฉันไปโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมครูที่รักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์
여행여행을 위해서서울 여행을 위해서 인터넷으로 맛집을 찾아봤어요.
ฉันค้นหาร้านอาหารบนอินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวที่โซล
강아지강아지를 위해서새끼를 낳은 우리 집 강아지를 위해서 조그만 집을 만들어 줬어요.
ฉันสร้างบ้านหลังเล็ก ๆ ให้กับลูกสุนัขที่คลอดลูก
친척친척을 위해서해외에서 일하는 친척을 위해서 김치를 보내 줬어요.
ฉันส่งกิมจิให้ญาติที่ทำงานอยู่ต่างประเทศ
아이아이를 위해서공원에서 길을 잃은 아이를 위해서 아이 집에 전화를 걸어 줬어요.
ฉันโทรศัพท์ถึงบ้านของเด็กที่หลงทางในสวนสาธารณะ
아버지아버지를 위해서생신을 맞은 아버지를 위해서 케잌을 사서 축하 노래를 불러 드렸어요.
ฉันซื้อเค้กให้คุณพ่อและร้องเพลงอวยพรวันเกิด

2. การใช้ 위해서 กับคำกริยา มีรูปแบบการใช้คือ คำกริยา + 기 위해서

ตัวอย่าง

คำกริยาคำกริยา + 기 위해서ตัวอย่างประโยค
찍다찍기 위해서예쁜 사진을 찍기 위해서 한강 공원에 친구와 나갔어요.
ฉันออกไปเที่ยวกับเพื่อนที่สวนสาธารณะฮันกังเพื่อถ่ายรูปสวย ๆ
빼다빼기 위해서살을 빼기 위해서 날마다 5KM씩 뛰고 있어요.
ฉันวิ่ง 5 กม. ทุกวันเพื่อลดน้ำหนัก
찾다찾기 위해서잃어버린 휴대폰을 찾기 위해서 내 번호로 전화를 걸어 봤어요.
ฉันพยายามโทรไปที่หมายเลขของฉันเพื่อหาโทรศัพท์มือถือที่หายไป
일어나다일어나기 위해서내일 일찍 일어나기 위해서 오늘은 좀 일찍 잘거예요.
วันนี้จะนอนเร็วเพื่อพรุ่งนี้จะตื่นเช้า
주문하다주문하기 위해서메뉴를 주문하기 위해서 웨이터를 불렀어요.
ฉันเรียกบริกรเพื่อสั่งอาหาร (เมนู)
다녀오다다녀오기 위해서한국에 여행 다녀오기 위해서 비행기 표를 예매했어요.
ฉันจองตั๋วเครื่องบินเพื่อไปเที่ยวเกาหลี
만나다만나기 위해서친구들을 만나기 위해서 약속 장소에 갔어요.
ฉันไปที่สถานที่นัดพบเพื่อพบเพื่อน ๆ
걸리다걸리기 위해서코로나에 안 걸리기 위해서 매일 마스크를 쓰고 다녀요.
ฉันสวมหน้ากากอนามัยทุกวันเพื่อหลีกเลี่ยงการติดไวรัสโคโรนา
않다않기 위해서출근 시간에 늦지 않기 위해서 보통 지하철로 회사에 가요.
ฉันมักจะไปทำงานโดยรถไฟใต้ดินเพื่อไม่ให้ไปทำงานสาย
배우다배우기 위해서한국어 문법을 배우기 위해서 드라마와 영화를 자주 보고 있어요.
ฉันมักจะดูละครและภาพยนตร์เพื่อเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ 위해서 และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ