ภาษาเกาหลี

안 ประโยครูปปฏิเสธ

korean

입니다/입니까? คืออะไร