ภาษาเกาหลี

คำกริยา + (으)ㄹ 게요

ไวยากรณ์ (으)ㄹ 게요 มีความหมายว่า “จะ” ใช้เพื่อแสดงความตั้งใจของผู้พูดที่จะกระทำบางสิ่ง โดยมักจะใช้บ่อยในภาษาพูด และใช้ตามหลังคำกริยา ดังนี้

  1. คำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่ไม่มีตัวสะกด (ลงท้ายด้วยสระ) หรือสะกดด้วย ㄹ ให้เติม ㄹ 게요

ตัวอย่าง

คำกริยาคำกริยา + ㄹ 게요ตัวอย่างประโยค
전화하다전화할게요지금 좀 바쁘니까 이따가 전화할게요.
ตอนนี้ฉันยุ่งนิดหน่อยดังนั้นฉันจะโทรหาคุณในภายหลัง
내다낼게요내일 쉬니까 시간을 낼게요.
พรุ่งนี้หยุดดังนั้นฉันจะใช้เวลานั้น
퇴근하다퇴근할게요집에 일이 있어서 먼저 퇴근할게요.
ฉันมีธุระที่บ้านฉันจึงจะกลับบ้านก่อน
소개해 주다소개해 줄게요한국 친구들을 많이 아니까 소개해 줄게요.
ฉันรู้จักเพื่อนชาวเกาหลีมากมายฉันจะแนะนำพวกเขาให้คุณรู้จัก
열다열게요방 안이 좀 더우니까 창문을 좀 열게요.
ในห้องร้อนนิดหน่อยดังนั้นฉันจะเปิดหน้าต่าง
주문하다주문할게요고기를 별로 안 좋아해서 샐러드를 주문할게요.
ฉันไม่ชอบเนื้อดังนั้นฉันจะสั่งสลัด
쓰다쓸게요다음부터 잊지 않고 마스크를 꼭 쓸게요.
ต่อไปฉันจะไม่ลืมและจะต้องสวมหน้ากาก
가르쳐 주다가르쳐 줄게요한국어를 배우고 싶으면 가르쳐 줄게요.
ถ้าคุณต้องการเรียนภาษาเกาหลีฉันจะสอนคุณ
오다올게요내일은 지각하지 않고 일찍 올게요.
พรุ่งนี้ฉันจะไม่มาสายและจะมาเร็ว
지내다지낼게요친구들하고 싸우지 않고 사이좋게 지낼게요.
ฉันไม่ทะเลาะกับเพื่อนและจะเข้ากันได้ดี

2. คำกริยาที่มีตัวสะกด (ลงท้ายด้วยพยัญชนะ) ให้เติม 을 게요

ตัวอย่าง

คำกริยาคำกริยา + 을 게요ตัวอย่างประโยค
먹다먹을게요지금은 배가 너무 부르니까 이따가 먹을게요.
ตอนนี้อิ่มมากแล้วเดี๋ยวค่อยกินทีหลัง
앉다앉을게요여기 비어 있으니까 좀 앉을게요.
ตรงนี้ว่างดังนั้นฉันจะนั่งหน่อย
묵다묵을게요이번에 한국에 가면 홍대 게스트하우스에 묵을게요.
ตอนไปเกาหลีคราวนี้จะไปพักที่ฮงแดเกสต์เฮ้าส์
넣다넣을게요신발을 신발장에 넣을게요.
ฉันจะวางรองเท้าไว้ที่ชั้นวางรองเท้า
묻다물을게요길을 몰라서 잠깐 길 좀 물을게요.
ฉันไม่รู้ทางจึงจะขอถามทางหน่อย
믿다믿을게요선생님이 하시는 말씀이니까 믿을게요.
นี่คือสิ่งที่อาจารย์พูดดังนั้นฉันจะเชื่อ
닫다닫을게요먼지가 들어오니까 창문을 좀 닫을게요.
ฉันจะปิดหน้าต่างหน่อยเพราะฝุ่นเข้ามา
눕다누울게요몸이 많이 안 좋아서 침대에 좀 누울게요.
ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายจึงจะนอนลงบนเตียง
닦다닦을게요바닥을 청소하고 깨끗히 닦을게요.
ฉันจะทำความสะอาดพื้นและเช็ดให้สะอาด
씻다씻을게요외출하고 들어오면 꼭 손을 씻을게요.
ฉันจะล้างมือเมื่อออกไปข้างนอกและกลับเข้ามา

อย่าลืม !! ฝึกแต่งประโยคที่ใช้ (으)ㄹ 게요 และนำไปใช้ในบทสนทนาด้วยนะคะ ^^
และถ้าต้องการเรียนรู้ไวยากรณ์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ