คำศัพท์ EPS

คำศัพท์ต้องรู้ก่อนสอบ EPS (EP.11)

การเรียนภาษาเกาหลีนอกจากจะเรียนรู้ไวยากรณ์แล้ว ก็ยังต้องเรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการสื่อสาร การสนทนา และคำศัพท์ที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ก็ยังเป็นคำศัพท์ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนสอบ EPS-TOPIK ด้วย

100 คำศัพท์ต้องรู้ก่อนสอบ EPS

คำศัพท์ความหมายคำศัพท์ความหมาย
근로 조건เงื่อนไขการจ้างงาน지급일วันที่จ่ายเงิน, วันที่เงินออก
계약 기간ระยะเวลาของสัญญา지급 방법วิธีจ่ายเงิน
수습 기간ระยะเวลาทดลองงาน업무 내용รายละเอียดของงาน
근무 시간ชั่วโมงทำงาน제공하다จัดหาให้
휴식 시간เวลาพัก부담하다รับภาระ
임금ค่าจ้าง, เงินเดือน숙식ที่พักอาศัยและอาหาร
면접을 보다สัมภาษณ์งาน사인하다ลงนาม, เซ็นชื่อ
사업주ผู้ประกอบการ, นายจ้าง서명하다ลงนาม, เซ็นชื่อ
취업자ลูกจ้าง, พนักงาน근무지สถานที่ทำงาน
고용하다จ้างงาน업체명ชื่อบริษัท
취업하다ได้เข้าทำงาน퇴직하다เลิกทำงาน, เกษียณ
계약을 하다ทำสัญญา해고하다เลิกจ้าง, ปลดออกจากงาน
근무하다ทำงาน통역ล่าม
비자/사증วีซ่า입국하다เข้าประเทศ
여권หนังสือเดินทาง입국 심사를 받다เข้ารับการตรวจคนเข้าเมือง
유효 기간วันหมดอายุ입국이 금지되다ถูกปฏิเสธการให้เข้าเมือง
발급을 신청하다สมัครเพื่อขอออกเอกสาร취업교육을 받다รับการอบรมการจ้างงาน
발급 받다รับเอกสาร작업장에 배치되다กำหนดหน้าที่
출입국 관리소สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง외국인 등록증บัตรประจำตัวชาวต่างชาติ
외국인 등록을 하다ขึ้นทะเบียนชาวต่างชาติ번호표를 뽑다รับบัตรคิว
사업자 등록증 사분สำเนาทะเบียนธุรกิจ지문을 등록하다ลงทะเบียนลายนิ้วมือ
수수료ค่าธรรมเนียม외국인 등록 신청서แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนชาวต่างชาติ
신해 보험ประกันภัยทั่วไป장애ความพิการ
산재 보험ประกันการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุจากการทำงาน사망การเสียชีวิต
보험에 가입하다สมัครประกัน보상을 받다รับเงินชดเชย
보험료를 내다จ่ายเบี้ยประกัน보험금을 환급 받다รับเงินประกันคืน
질병โรค만기가 되다สิ้นสุด, ครบกำหนด
싱해อาการบาดเจ็บ소멸되다สูญสลาย
보험을 청구하다ขอรับเงินประกัน내역서รายการค่ารักษาพยาบาล
지급 심사를 받다พิจารณาเงินประกัน, พิจารณาค่าสินไหม진단서ใบรับรองแพทย์
보험금을 지급하다จ่ายเงินประกัน병원비ค่ารักษาพยาบาล
보험금을 타다ได้รับเงินประกัน치료비/요양비ค่ารักษาพยาบาล, ค่าการพักฟื้น
청구성แบบฟอร์มขอรับเงินประกัน휴업 급여เงินชดเชยกรณีหยุดพักชั่วคราว
영수증ใบเสร็จรับเงิน장애 보상금เงินชดเชยกรณีพิการหรือทุพพลภาพ
급여 명세서สลิปเงินเดือน총액รวมทั้งสิ้น
급여 내역รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน공제하다หักออก
기본급เงินเดือนพื้นฐาน상여금โบนัส
실수령엑ยอดสุทธิ퇴직금เงินรางวัลเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง
세금ภาษี국민연금เงินบำนาญแห่งชาติ
식대ค่าอาหาร연말정산แบบแสดงรายการภาษี
법정 근로 시간ชั่วโมงทำงานตามกฏหมาย별도로 지급하다จ่ายแยก
연장 근로 시간ชั่วโมงทำงานล่วงเวลา가불하다จ่ายค่าจ้างล่วงหน้า
야간 근로 시간ชั่วโมงทำงานล่วงเวลาตอนกลางคืน시급ค่าจ้างรายชั่วโมง
휴일 근로 시간ชั่วโมงทำงานในวันหยุด일당ค่าจ้างรายวัน
수당을 받다รับค่าล่วงเวลา최저임금ค่าแรงขั้นต่ำ
포함되다รวมไว้แล้ว유급 휴일วันหยุดได้รับค่าจ้าง
휴가를 신청하다ยื่นใบลา무급 휴일วันหยุดที่ไม่ได้รับค่าจ้าง
휴가를 내다ลาหยุด법정 휴일วันหยุดที่กฏหมายกำหนด
휴가를 받다ได้รับวันลา약정 휴일วันหยุดที่กำหนดขึ้น
휴가를 쓰다ใช้วันลา연차 휴가วันหยุดประจำปี

อย่าลืม !! ฝึกพูดให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ