korean number

ตัวเลขในภาษาเกาหลี

การอ่านตัวเลขในภาษาเกาหลีมี 2 แบบ ได้แก่ การอ่านแบบเกาหลี และการอ่านแบบจีน ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีวิธีใช้ต่างกัน ในชีวิตประจำวันมักจะใช้ตัวเลขเกาหลีในการบอกจำนวนสิ่งของต่าง ๆ เช่น เก้าอี้ 3 ตัว โต๊ะ 2 ตัว ส่วนการอ่านตัวเลขแบบจีนมักจะใช้กับการบอกหมายเลขต่าง ๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์

ตัวเลขอ่านแบบเกาหลีอ่านแบบจีน
0공/영
1하나
2
3
4
5다섯
6여섯
7일곱
8여덟
9아홉
10
20스물이십
30서른삼십
40마흔사십
50오십
60예순육십
70일흔칠십
80여든팔십
90아흔구십
100
1,000
10,000
100,000십만십만
1,000,000백만백만

จากตารางการอ่านตัวเลขทั้งสองแบบ เป็นที่น่าสังเกตว่าจำนวนตั้งแต่ 100 ขึ้นไป จะใช้เหมือนกัน

ตัวอย่าง การอ่านหมายเลขโทรศัพท์

가: 전화 번호가 무엇입니까 ? หมายเลขโทรศัพท์อะไร

나: 공일공에 사삼오육에 구구칠팔입니다. 010-4356-9978

อย่าลืม !! ฝึกการอ่านตัวเลขทั้ง 2 แบบ ให้คล่อง และลองนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์และประโยคอื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ ^^