ภาษาเกาหลี

108 คำคุณศัพท์ ผันรูป 요

การผันคำในภาษาเกาหลีเป็นสิ่งสำคัญที่คนที่เรียนภาษาเกาหลีจะต้องรู้และเข้าใจ โดยเฉพาะการผันรูป 요 ซึ่งเป็นรูปการผันที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันและสถานการณ์ต่าง ๆ

ตัวอย่างคำคุณศัพท์ ผันรูป 요

รูปศัพท์เดิม아/어요
(ปัจจุบัน)
았/었어요
(อดีต)
(으)ㄹ 거예요
(อนาคต)
가깝다
(ใกล้)
가까워요가까웠어요가까울 거예요
가볍다
(เบา)
가벼워요가벼웠어요가벼울 거예요
게으르다
(ขี้เกียจ)
게으러요게으렀어요게으를 거예요
건강하다
(แข็งแรง)
건강해요건강했어요건강할 거예요
고프다
(หิว)
고파요고팠어요고플 거예요
귀엽다
(น่ารัก)
귀여워요귀여웠어요귀여울 거예요
귀하다
(สำคัญ, มีค่า)
귀해요귀했어요귀할 거예요
급하다
(เร่งด่วน, รีบเร่ง)
급해요급했어요급할 거예요
길다
(ยาว)
길어요길었어요길 거예요
깊다
(ลึก)
깊어요깊었어요깊을 거예요
깨끗하다
(สะอาด)
깨끗해요깨끗했어요깨끗할 거예요
나쁘다
(ไม่ดี, เลว)
나빠요나빴어요나쁠 거예요
날씬하다
(ผอมเพรียว)
날씬해요날씬했어요날씬할 거예요
낮다
(ต่ำ)
낮아요낮았어요낮을 거예요
넉넉하다
(พอ, เพียงพอ)
넉넉해요넉넉했어요넉넉할 거예요
넓다
(กว้าง)
넓어요넓었어요넓을 거예요
높다
(สูง)
높아요높았어요높을 거예요
느리다
(ช้า, อืดอาด)
느려요느렸어요느릴 거예요
다양하다
(หลากหลาย)
다양해요다양했어요다양할 거예요
다르다
(ต่างกัน)
달라요달랐어요다를 거예요
단순하다
(ไม่ยุ่งยาก, ไม่ลึกซึ้ง)
단순해요단순했어요단순할 거예요
달다
(หวาน)
달아요달았어요달 거예요
답답하다
(อึดอัด)
답답해요답답했어요답답할 거예요
당연하다
(แน่นอน, สมควร)
당연해요당연했어요당연할 거예요
대단하다
(ใหญ่โต, ยอดเยี่ยม)
대단해요대단했어요대단할 거예요
더럽다
(สกปรก)
더러워요더러웠어요더러울 거예요
덥다
(ร้อน)
더워요더웠어요더울 거예요
독특하다
(มีลักษณะเฉพาะ)
독특해요독특했어요독특할 거예요
독하다
(มีพิษ, แรง)
독해요독했어요독할 거예요
두껍다
(หนา)
두꺼워요두꺼웠어요두꺼울 거예요
드물다
(มีน้อย, หายาก)
드물어요드물었어요드물 거예요
따뜻하다
(อบอุ่น)
따뜻해요따뜻했어요따뜻할 거예요
딱딱하다
(แข็ง, กระด้าง)
딱딱해요딱딱했어요딱딱할 거예요
똑같다
(เหมือนกัน)
똑같아요똑같았어요똑같을 거예요
똑똑하다
(ฉลาด)
똑똑해요똑똑했어요똑똑할 거예요
뚜렷하다
(ชัดเจน, เด่นชัด)
뚜렷해요뚜렷했어요뚜렷할 거예요
뚱뚱하다
(อ้วน)
뚱뚱해요뚱뚱했어요뚱뚱할 거예요
뜨겁다
(ร้อน)
뜨거워요뜨거웠어요뜨거울 거예요
많다
(มาก)
많아요많았어요많을 거예요
맑다
(ใส, แจ่มใส)
맑아요맑았어요맑을 거예요
맛있다
(อร่อย)
맛있어요맛있었어요맛있을 거예요
맛없다
(ไม่อร่อย)
맛없어요맛없었어요맛없을 거예요
맵다
(เผ็ด)
매워요매웠어요매울 거예요
멀다
(ไกล)
멀어요멀었어요멀 거예요
멋있다
(ดูดี, มีเสน่ห์)
멋있어요멋있었어요멋있을 거예요
멋지다
(สง่างาม)
멋져요멋졌어요멋질 거예요
명랑하다
(ร่าเริง, สดใส)
명랑해요명랑했어요명랑할 거예요
명백하다
(ชัดเจน)
명백해요명백했어요명백할 거예요
무겁다
(หนัก)
무거워요무거웠어요무거울 거예요
무섭다
(กลัว, ดุร้าย)
무서워요무서웠어요무서울 거예요
바쁘다
(ยุ่ง, วุ่นวาย)
바빠요바빴어요바쁠 거예요
반갑다
(ยินดี, ดีใจ)
반가워요반가웠어요반가울 거예요
밝다
(สว่าง, แจ่มใส)
밝아요밝았어요밝을 거예요
복잡하다
ซับซ้อน, วุ่นวาย
복잡해요복잡했어요복잡할 거예요
부끄럽다
(อาย, เขิน)
부끄러워요부끄러웠어요부끄러울 거예요
부르다
(อิ่ม)
불러요불렀어요부를 거예요
부족하다
(ขาดแคลน)
부족해요부족했어요부족할 거예요
부지런하다
(ขยัน)
부지런해요부지런했어요부지런할 거예요
비싸다
(แพง)
비싸요비쌌어요비쌀 거예요
빠르다
(เร็ว)
빨라요빨랐어요빠를 거예요
시다
(เปรี้ยว)
셔요셨어요실 거예요
시원하다
(เย็น, สดชื่น)
시원해요시원했어요시원할 거예요
신기하다
(แปลกใหม่)
신기해요신기했어요신기할 거예요
싫다
(ไม่ชอบ)
싫어요싫었어요싫을 거예요
싱겁다
(จืด)
싱거워요싱거웠어요싱거울 거예요
싱싱하다
(สด)
싱싱해요싱싱했어요싱싱할 거예요
싸다
(ราคาถูก)
싸요쌌어요쌀 거예요
쓰다
(ขม)
써요썼어요쓸 거예요
씩씩하다
(องอาจ, ผ่าเผย)
씩씩해요씩씩했어요씩씩할 거예요
아깝다
(เสียดาย)
아까워요아까웠어요아까울 거예요
아름답다
(งดงาม)
아름다워요아름다웠어요아름다울 거예요
아프다
(เจ็บ, ป่วย)
아파요아팠어요아플 거예요
안전하다
(สบาย)
안전해요안전했어요안전할 거예요
약하다
(อ่อนแอ)
약해요약했어요약할 거예요
얇다
(บาง)
얇아요얇았어요얇을 거예요
얌전하다
(เรียบร้อย)
얌전해요얌전했어요얌전할 거예요
어둡다
(มืด)
어두워요어두웠어요어두울 거예요
어지럽다
(สับสน, วิงเวียน)
어지러워요어지어웠어요어지러울 거예요
어리다
(ยังเด็ก)
어려요어렸어요어릴 거예요
어렵다
(ยาก)
어려워요어려웠어요어려울 거예요
예쁘다
(สวย)
예뻐요예뻤어요예쁠 거예요
외롭다
(เหงา)
외로워요외로웠어요외로울 거예요
위험하다
(อันตราย)
위험해요위험했어요위험할 거예요
유명하다
(มีชื่อเสียง)
유명해요유명했어요유명할 거예요
이상하다
(แปลก, ผิดปกติ)
이상해요이상했어요이상할 거예요
작다
(เล็ก, ต่ำ, เตี้ย)
작아요작았어요작을 거예요
잘생기다
(หล่อ, สวยงาม)
잘생겨요잘생겻어요잘생길 거예요
재미있다
(สนุก)
재미있어요재미있었어요재미있을 거예요
재미없다
(ไม่สนุก)
재미없어요재미없었어요재미없을 거예요
젊다
(เป็นหนุ่มเป็นสาว)
젊어요젊었어요젊을 거예요
적다
(น้อย)
적어요적었어요적을 거예요
좁다
(แคบ)
좁아요좁았어요좁을 거예요
좋다
(ดี)
줗아요좋았어요좋을 거예요
중요하다
(สำคัญ)
중요해요중요했어요중요할 거예요
짜다
(เค็ม)
짜요짰어요짤 거예요
짧다
(สั้น)
짧아요짧았어요짧을 거예요
차갑다
(เย็น)
차가워요차가웠어요차가울 거예요
착하다
(ดี, ใจดี)
착해요착했어요착할 거예요
춥다
(หนาว)
추워요추웠어요추울 거예요
친하다
(คุ้นเคย)
친해요친했어요친할 거예요
크다
(ใหญ่)
커요컸어요클 거예요
특별하다
(พิเศษ)
특별해요특별했어요특별할 거예요
편하다
(สบาย)
편해요편했어요편할 거예요
피곤하다
(เหนื่อย)
피곤해요피곤했어요피곤할 거예요
필요하다
(จำเป็น)
필요해요필요했어요필요할 거예요
행복하다
(มีความสุข)
행복해요행복했어요행복할 거예요
흐리다
(ขุ่นมัว, มืดครึ้ม)
흐려요흐렸어요흐릴 거예요
힘들다
(ยากลำบาก)
힘들어요힘들었어요힘들 거예요

อย่าลืม !! ฝึกพูดให้คล่อง และนำไปใช้ในการสนทนานะคะ
ต้องการเทียบเสียงกับภาษาไทยเพื่อฝึกอ่าน คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
และถ้าต้องการเรียนรู้คำศัพท์อื่น ๆ คลิกที่นี่เลยค่ะ